Versammlungen Branchen Chef de Groupe Responsables Historisches Chalet Robert Schaffner Summercamp 2012 Links Fotoen Forum Lidder Objets trouvés Cheffesait

Herzlech wellkomm op onser Homepage

Eechternoacher Quaichleken

Ennert desem Numm existéiert de Grupp eréicht sait dem 23. Mee 2008.

Den neien Grupp ass, no Jahren laanger Zesummenaarbecht, aus der Fusioun vun den ´1st Echternach Scouts´ an den ´Lûssig Quaichleken´ entstaanen.

E puer Stechdatumer

´1st Echternach Scouts´ sin den 27.05.1914 vun 16 Bouwen mat der Hellef vum Professer Limpach am Lycée zu Iechternach gegrennt ginn. Seit 1918 ass de Grupp bei der F.N.E.L. affiliéiert.

1930 ass d´ ´´Blockhaus´´ gebaut an ageweiht ginn.

1945 ass parallel fir Meedercher de Grupp ´Lûssig Quaichleken´ gegrennt gin. Bis 1966 ass de Grupp bei der AGGL affiliéiert an trett dann der F.N.E.L. bei.

1984 war a Präsenz vum Grand-Duc Jean d´Aweiung vum ´Chalet Robert Schaffner´

Pow-Wow zu Iechternach: 1922; 1931; 1935; 1951; 1955; 1965; 1972; 1984; 2005

2003 war déi éischt Versammlung fir Fusioun vun denen 2 Gruppen.


Aktuelle Grupp

Foulard

D‘ Faarw vun eisem Foulard ass giel an eist Déier ass den Quaichlek.

Dict. Eechternoacher-Letzebuergesch: Quaichlek = Kaweechelchen

Aktive Grupp

De Grupp besteht aus 64 Aktiven (12 Beaver, 19 Wellef, 11 Scouten, 9 Explorer an 13 Rover).

Chef de Groupe: Kauffmann-Schaaf Christiane mat enger Cheffenéquipe vun 13 Léit.

Comité vun 9 Leit, Präsidentin: Dumont Dany

Amicales : ´1st Echternach Scouts´, Präsident: Berscheid Nico
´Lûssig Quaichleken´, Präsidentin: Knepper-Reuter Thésy


Aktivitéiten:

Montée, Chreschtcamp, Summercamp, Gromperefest, Hierkefest, Chreschtmoart

B.A. :
Zesummen mat der Amicale ´Lûssig Quaichleken´ spillen Scouten an Explorer zu Iechternach an den Altersheimer Theater.

Ons Zieler:

  • Learning by doing
  • Selbstänneg schaffen, selbstänneg denken
  • Kritisch hannerfroen
  • Strait schlichten, amplaatz Gewalt auszeüben
  • Madeneen léieren an lachen

00010934